മന്ത്രങ്ങള്‍
ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഈ 2 മന്ത്രങ്ങള്‍ ജപിച്ചാല്‍ | Swami Udit Chaithanya

ക്ഷേത്രദര്‍ശനം അതീവപുണ്യമായ കാര്യമാണ്. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുമ്പോള്‍ ജപിക്കേണ്ട 2 മന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വാമി ഉദ്ദിത് ചൈതന്യ സംസാരിക്കുന്നത്. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അകത്ത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക:

Related Posts