മന്ത്രങ്ങള്‍
ആപത്തുക്കളൊഴിയാന്‍ എന്നും സന്ധ്യയ്ക്ക് ജപിക്കേണ്ട നാമങ്ങള്‍

ആപത്തുക്കളൊഴിയാന്‍ എന്നും സന്ധ്യയ്ക്ക് ജപിക്കേണ്ട നാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാന്താ രാമന്‍, കപ്ലിംങ്ങാട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കാണാം.

Related Posts