സ്പെഷ്യല്‍
നാരായണീയത്തിലെ ആ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോള്‍

നാരായണീയത്തിലെ നാലുവരി ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോള്‍ ഒരു രോഗിക്കു സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പാലനാട് സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി അനുഭവം പറയുന്നു. വീഡിയോ കാണാം:

Related Posts