മന്ത്രങ്ങള്‍
വിഘ്‌നങ്ങള്‍ മാറി വിജയം നേടാന്‍ ഈ ഗണപതി മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ

ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ആദ്യം വിഘ്‌നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചാല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ശുഭമായി അവസാനിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തികളിലെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.

യാഞ്ജവല്‍ക്യസ്മൃതിയനുസരിച്ച്, ഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ശത്രുപക്ഷക്കാരുടെ തടങ്കലിലാകുക, വലിയ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ചെന്നുപെടുക, വലിയ പക്ഷിയുടെ മുകളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുക തുടങ്ങിയത് പോലെയുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങും. ഇതിനുപുറമെ, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതില്‍ തടസ്സം, സന്താനലബ്ധിക്ക് തടസങ്ങള്‍, ജോലിയിലും പഠനത്തിലും തടസ്സം എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വരും.

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം മാറി, ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും വന്നുചേരാന്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും യാഞ്ജവല്‍ക്യന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഗൗരിവിനായക ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഗണപതി സംബന്ധമായ  ദോഷങ്ങള്‍ മാറാന്‍ ഉത്തമമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

‘ഓം തത്പുരുഷായവിദ്മഹേ
വക്രതുണ്ഡായധീമഹി
തന്നോദന്തി പ്രചോദയാത്’

എന്ന വിനായക ഗായത്രിയും

‘ഓം സുഭഗായൈ വിദ്മഹേ കാമ്മാലിനൈ്യധീമഹി
തന്നോഗൗരി പ്രചോദയാത്’

എന്ന ഗൗരിഗായത്രിയും ചൊല്ലുന്നത് വിഘ്‌നങ്ങള്‍ മാറുവാനും, വിജയം നേടുവാനും സഹായകമാണ്. ഇത് ചൊല്ലുമ്പോള്‍ പാര്‍വ്വതിദേവിയുടെയും, വിനായകന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങള്‍ സ്വസ്തികപദ്മത്തില്‍ വച്ച് പൂജിക്കുന്നത് സുകൃതകാര്യമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

Related Posts