സ്പെഷ്യല്‍
മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ദോഷപരിഹാരങ്ങള്‍

മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ദോഷങ്ങള്‍ അകലാന്‍ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും ചെയ്യേണ്ട പരിഹാരങ്ങള്‍.

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): ശിവങ്കല്‍ പിന്‍വിളക്ക് ധാര.

ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): നാഗങ്ങള്‍ക്ക് വഴിപാട്.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): ശാസ്താവിന് നീരാജനം.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം): ഗണപതിക്ക് കറുകമാല.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): ദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാട്.

കന്നിക്കൂറ്(ഉത്രം 3/4,അത്തം, ചിത്തിര 1/2): നരസിംഹസ്വാമിക്ക് പാനകം.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാട്.

വൃശ്ചികക്കൂറ്(വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ശാസ്താവിന് നീരാജനം.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം,പൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4): ശിവക്ഷേത്ത്രില്‍ വഴിപാട്.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): ശാസ്താവിന് നീരാജനം.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): ശിവങ്കല്‍ പിന്‍വിളക്ക് ധാര.

മീനക്കൂറ് (പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം.

Related Posts