സ്പെഷ്യല്‍
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ദോഷപരിഹാരങ്ങള്‍

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): ശിവങ്കല്‍ പിന്‍വിളക്ക് ധാര.

ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിര്യം 1/2): സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് വഴിപാട്.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിര്യം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): ശിവങ്കല്‍ പിന്‍വിളക്ക് ധാര

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് വഴിപാട്.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): ശാസ്താവിന് നീരാജനം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4):ഗണപതിക്ക് കറുകമാല.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ദേവിക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാട്.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4): ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): ശാസ്താവിന് നീരാജനം.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4):ദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാട്.

മീനക്കൂറ് (പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം.

 

തയാറാക്കിയത്: ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി പി.എ, 9995373305

Related Posts