എറണാകുളത്തെ സൂര്യോദയമനുസരിച്ച് 25/03/2019 ലെ പഞ്ചാംഗം കൊല്ല വർഷം: 1194 മീനം 11

ആംഗലേയ വർഷം 2019 March 25

വാരം: തിങ്കളാഴ്ച
സംവത്സര നാമം:
വിലമ്പീ (വിളംബീ)
കലി വർഷം : 5120
കലിദിനം: 1870103

ശകവർഷം
1940 ഫാൽഗുനം 19
(Traditional Saka)
അയനം: ഉത്തരായനം
ഋതു : ശിശിരം
ഞാറ്റുവേല: ഉത്രട്ടാതി

നക്ഷത്രം വിശാഖം 07.01 a.m. വരെ ശേഷം അനിഴം

ഇന്നത്തെ (25/03/2019 ലെ) പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട നക്ഷത്രം: അനിഴം

ഇന്നത്തെ ശ്രാദ്ധം ആചരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രം/തിഥി:അനിഴം /പഞ്ചമി

നാളത്തെ ശ്രാദ്ധം* ആചരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രം/തിഥി: തൃക്കേട്ട / ഷഷ്ഠി

തിഥി: കൃഷ്ണ പക്ഷ പഞ്ചമി 08.00 p.m. വരെ ശേഷം ഷഷ്ഠി
കരണം വരാഹം 08.19 a.m. വരെ ഗർദ്ദഭം 08.00 p.m. വരെ ശേഷം ഗജം
നിത്യ യോഗം:വജ്ര 06.08 p.m. വരെ ശേഷം സിദ്ധി
രാഹു കാലം:08.00 a.m. മുതൽ 09.31 a.m. വരെ
(Based on Normal panchangam as per kerala sunrise 07.30 a.m. to 09.00 a.m.)
ഗുളിക കാലം* 02.01 p.m. മുതൽ 03.32 p.m. വരെ
(Based on Normal panchangam as per kerala sunrise is 01.30 p.m. to 03.00 p.m.)
യമഘണ്ട കാലം:
11.01 a.m. മുതൽ 12.31 p.m. വരെ
(Based on Normal panchangam as per kerala sunrise is 10.30 a.m. to 12.00 p.m.)

ഉദയം: 06.30 a.m.
അസ്തമയം: 06.32 p.m

ദുർ മുഹൂർത്തം 12.07 p.m. മുതൽ 12.55 p.m. വരെയും 03.20 p.m. മുതൽ 04.08 p.m. വരെയും
വർജ്ജ്യ മുഹൂർത്തം 11.03 a.m. മുതൽ 12.40 p.m. വരെ

ഇന്ന് വാഹനം വാങ്ങുവാനും ആദ്യമായി അതിൽ കയറുവാനും, വ്യാപാരം, വ്യവസായം, നൂതന സംരംഭം, വിവാഹ നിശ്ചയം, യാത്ര, നവ വസ്ത്ര ധാരണം, കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായി കണ്ണെഴുതുന്നതിന് എന്നിവയ്ക്ക് മുഹൂർത്തം ഉണ്ട്

SPONSORED