പൈതൃകം

വെറുമൊരു വഴിപാടല്ല തുലാഭാരം, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തുലാസിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായുള്ള ചടങ്ങാണ് തുലാഭാരം. വഴിപാടുകള്‍ നേര...

Read More