സ്പെഷ്യല്‍

ഭഗവാനില്‍ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുണ്ടായാല്‍ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും

പരമ ശ്രേഷ്ഠനായ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതാണ് നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 15 ലെ അവസാന ശ്ലോകം ...

Read More