മന്ത്രങ്ങള്‍

നവഗ്രഹദോഷശാന്തിക്കും സര്‍വ്വൈശ്വര്യത്തിനും ഏഴാം നാള്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിക്കാം

നവദുര്‍ഗ്ഗാ ഭാവങ്ങളില്‍ ഏഴാമത്തെ ഭാവമാണു കാളരാത്രി. നവരാത്രിയില്‍ ഏഴാം ദിവസമായ ...

Read More