മന്ത്രങ്ങള്‍

ദേവീ പ്രാധാന്യമേറിയ കുംഭഭരണി എങ്ങിനെ അനുഷ്ഠിക്കാം? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി ഭദ്രകാളിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഉഗ്രരുപിണിയായ ദേവിയെ ഈ ദിവസം ഭജിച്ചാല്‍ ഐശ്...

Read More