സ്പെഷ്യല്‍

ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തില്‍ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍

ആണ്ടിലൊരിക്കല്‍ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതമാണ് ജന്മാഷ്ടമി വ്രതം. ഇത്തവണത്തെ അഷ്ടമിരോഹിവ്രതം സ...

Read More