മന്ത്രങ്ങള്‍

ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യദോഷത്തെ മാറ്റാന്‍ നിത്യവും ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം | VISHNU MANTRA FOR FORTUNE & GOOD LUCK

ഒരു ജാതകത്തില്‍ വ്യാഴത്തിനു ബലം കുറവാണെങ്കില്‍ നിരവധി ദോഷാനുഭവങ്ങളാണു നിങ്ങളെ കാത്തിരി...

Read More
സ്പെഷ്യല്‍

കുടുംബ ദേവതയെ ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍ ഒറ്റമാസം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം അറിയാം!

പലക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നാം പോകുകയും വഴിപാടുകള്‍ നടത്തുന്നവരുമാണ്. എന്നാല്‍, പരദേവത/ ...

Read More