പൈതൃകം

ഗണപതിഹോമത്തിലെ കരിപ്രസാദം പോലെയല്ല വിളക്കിലെ കരി… തൊടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

ചില വിശ്വാസികള്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പോകുമ്പോള്‍ അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വി...

Read More