മന്ത്രങ്ങള്‍

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഒന്നാം ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രാക്ഷരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. കളമിട്ട് വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജാവ...

Read More