സ്പെഷ്യല്‍

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പരീക്ഷണം വിവരിച്ച് ഭക്തന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്. തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് Prakash Siv

Read More