സ്പെഷ്യല്‍

മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ ഇതിലുംനല്ല സമയം വേറെയില്ല

പാപശാന്തിക്കും വിഷ്ണു പ്രീതിക്കുമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവ്രതമാണ് ഏകാദശിവ്രതം. വര്‍ഷത്തില്‍ ...

Read More