വാസ്തു

ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളില്‍ നടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വിവരിക്കുന്നു

വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളില്‍ നടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നു ശ്രീ കാ...

Read More