മന്ത്രങ്ങള്‍

സര്‍വ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധിക്ക് ഒന്‍പതാം നാള്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിക്കാം

നവരാത്രി വ്രതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഒന്‍പതാം നാളില്‍ സിദ്ധിധാത്രീദേവി രൂപത്തിലാണു ദേവി...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

നവഗ്രഹദോഷശാന്തിക്കും സര്‍വ്വൈശ്വര്യത്തിനും ഏഴാം നാള്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിക്കാം

നവദുര്‍ഗ്ഗാ ഭാവങ്ങളില്‍ ഏഴാമത്തെ ഭാവമാണു കാളരാത്രി. നവരാത്രിയില്‍ ഏഴാം ദിവസമായ ...

Read More