മന്ത്രങ്ങള്‍

ഗൗരിവിനായക ഗായത്രി ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ആദ്യം വിഘ്‌നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചാല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ശുഭമായി അവസാനിക

Read More