മന്ത്രങ്ങള്‍

കടബാധ്യത തീരാന്‍ ഗ്രഹണസമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മിഅഷ്ടകം ജപിക്കാം

കടബാധ്യകള്‍ മാറാനും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കും ഗ്രഹണസമയത്ത്  മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടകം ജപിക്കുന്നത് ഉത...

Read More