മന്ത്രങ്ങള്‍

ത്വരിതരുദ്രമന്ത്രം; ത്രിസന്ധ്യകളില്‍ ദിവസേന ജപിച്ചാല്‍

ജീവിതദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനായി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുളളത്. ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഒന്നാം ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രാക്ഷരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. കളമിട്ട് വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജാവ...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ കുടുംബത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രത നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണു ശിവപാര്‍വ്വതിഗണപതിസുബ്രഹ്മണ്യന...

Read More