മന്ത്രങ്ങള്‍

ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ചിത്രത്തിനുമുന്നില്‍ നെയ് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍

സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ദേവതയാണ് മഹാലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മീദേവിയെ ഭജിക്കുകവഴി സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവ...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ഗൗരിവിനായക ഗായത്രി ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ആദ്യം വിഘ്‌നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചാല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ശുഭമായി അവസാനിക

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ലക്ഷ്മി ദേവീയെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ചാല്‍

പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ലക്ഷ്മിദേവീയെ ഭജിക്കുന്നത...

Read More