മന്ത്രങ്ങള്‍

ത്വരിതരുദ്രമന്ത്രം; ത്രിസന്ധ്യകളില്‍ ദിവസേന ജപിച്ചാല്‍

ജീവിതദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനായി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുളളത്. ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ഗൗരിവിനായക ഗായത്രി ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ആദ്യം വിഘ്‌നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചാല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ശുഭമായി അവസാനിക

Read More