മന്ത്രങ്ങള്‍

മകരമാസത്തെ മുപ്പെട്ടു വ്യാഴം: ഇന്ന് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട വിഷ്ണു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ

വിഷ്ണുഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മകരമാസത്തെ മുപ്പെട്ടു വ്യാഴമാണ് ഇന്ന് (ജനുവരി 20). ഈ ദിവസം ഭഗവാനെ ഭജിക...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 .52 മുതല്‍ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.14 വരെ ഒരുതവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ട വിഷ്ണുമന്ത്രം

അതിവിശേഷപ്പെട്ട ഏകാദശിയായ സ്വര്‍ഗവാതില്‍ ഏകാദശിദിനമായ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 .52 മുതല്&#x...

Read More