മന്ത്രങ്ങള്‍

നാളെ മുതല്‍ എന്നും രാവിലെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സുപ്രഭാതം കേട്ടുനോക്കൂ, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം അറിയാം

നാളെ മുതല്‍ എന്നും രാവിലെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സുപ്രഭാതം കേട്ടുനോക്കൂ, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം അറിയാം. വീഡി...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി: ഭഗവാന്റെ 28 നാമങ്ങള്‍ ദിവസവും ജപിച്ചാല്‍

ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട 28 നാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ദിവസവും മൂന്നുസന്ധ്യകളില്‍ ജപിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫ...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഒന്നാം ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രാക്ഷരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. കളമിട്ട് വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജാവ...

Read More