മന്ത്രങ്ങള്‍

ഈ മന്ത്രത്തിനു മുന്നില്‍ കണ്ടകശനിവരെ മാറിനില്‍ക്കും

ശനിയുടെ അപഹാരകാലം ഏറെ ദുരിതം പിടിച്ചതാണ്. കണ്ടകശിനി, ഏഴരശനി, അഷ്ടമശിനി തുടങ്ങി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ശ...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ഗൗരിവിനായക ഗായത്രി ചൊല്ലിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ആദ്യം വിഘ്‌നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചാല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ശുഭമായി അവസാനിക

Read More