പൈതൃകം

വീട്ടില്‍ നെയ്‌വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ദിവസവും പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം 336 തവണ ജപിച്ചാല്‍

നിത്യ പ്രാര്‍ത്ഥനക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോള്‍ അതിന് പറ്റിയ എണ്ണ നെയ് തന്നെയാണ്. കാരണം ...

Read More
പൈതൃകം

ശ്രീചക്രം നോക്കി ധ്യാനിച്ചാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനായി ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് ശ്രീ ചക്രം അഥവാ ശ്രീ യന്ത്രം. യന്ത്രത്തിലെ രൂപങ്ങള്&#...

Read More