പൈതൃകം

തിങ്കളാഴ്ച പാര്‍വതിസമേതനായ ശിവഭഗവാനെ പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍

ശിവകുടുംബപ്രീതിക്കു കാരണമാകുന്ന വ്രതമാണ് സോമവാരവ്രതമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം. ഇത് അനുഷ്ഠ

Read More