പൈതൃകം

ദിവസവും രാവിലെ തുളസിച്ചെടിയെ തൊട്ടുപ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍

മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അംശമായാണ് തുളസി ചെടിയെ കരുതുന്നത്. ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെടിയാണ് ഇതെന്...

Read More