നക്ഷത്രവിചാരം

ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; സമ്പൂര്‍ണ സാമ്പത്തികഫലം (ഫെബ്രുവരി 24 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4) കച്ചവടസ്ഥാപനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി പണം മുടക്കും,

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് കാര്യസാധ്യം; സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം (ഫെബ്രുവരി 23)

അശ്വതി: ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, ബന്ധുസമാഗമം. ഭരണി: സാമ്പത്തിക ലാഭം, യാത്രകള്‍ ഫലവത്താകും. കാ

Read More