നക്ഷത്രവിചാരം

ഒക്ടോബര്‍മാസത്തെ നക്ഷത്രഫലം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

അശ്വതി നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രം മകയിരം നക്ഷത്രം തിരുവ

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

അശ്വതി നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രം മകയിരം നക്ഷത്രം തിരുവ

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ!; ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, തെളിവുകള്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ!; ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, തെളിവുകള്‍ പറയുന്നതിങ...

Read More