നക്ഷത്രവിചാരം

സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

അശ്വതി നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രം മകയിരം നക്ഷത്രം തിരുവ

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ!; ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, തെളിവുകള്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ!; ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, തെളിവുകള്‍ പറയുന്നതിങ...

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം; ഓഗസ്റ്റ് 9 മുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നക്ഷത്രക്കാര്‍

ബുദ്ധി, യുക്തി, സംഭാഷണം, ഗണിതം, ബുദ്ധി, സുഹൃത്ത് എന്നിവയുടെ ഗ്രഹമായ ബുധന്‍ രാശിമാറുന്നു. ഈ മാ...

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ജൂലൈ മാസത്തെ സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് – ഭാഗം-1

മൂലം മുതല്‍ രേവതി വരെയുളള ക്ഷത്രക്കാരുടെ ഫലം അറിയാന്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക

Read More