നക്ഷത്രവിചാരം

ജൂണ്‍ 10 ന് ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം; സൂക്ഷിക്കേണ്ട നക്ഷത്രക്കാര്‍

സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ജ്യോതിഷപരമായി ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ജൂണ്&#...

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ജൂണിലെ സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

അശ്വതി നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രം മകയിരം നക്ഷത്രം പുണർത

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ജൂണില്‍ വിജയം നേടാന്‍ യോഗമുള്ള നക്ഷത്രക്കാര്‍; കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ജൂണില്‍ വിജയം നേടാന്‍ യോഗമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെക്കുറിച്ച് കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്&...

Read More